Tin tức - Hợp đồng mua bán doanh nghiệp

Hoạt động mua bán doanh nghiệp diễn ra khá nhiều trên thị trường và hợp đồng mua bán là một trong những căn cứ pháp lý để các bên tham gia có thể thực hiện đúng những trách nhiệm và quyền lợi của mình.

 

Hiện nay, pháp luật Việt Nam không có định nghĩa về hợp đồng mua bán doanh nghiệp nhưng có thể định nghĩa như sau: " Hợp đồng mua bán doanh nghiệp là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán có nghĩa vụ chuyển giao một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp cho bên mua và nhận tiền, còn bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán ".

 

 

Hợp đồng mua bán doanh nghiệp có thể được thực hiện dưới rất nhiều hình thức:

 

- Hợp đồng mua bán toàn bộ doanh nghiệp.

 

- Hợp đồng mua bán một phần doanh nghiệp.

 

- Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần.

 

Có một số đặc điểm cần xét đến trong hợp đồng mua bán doanh nghiệp, bao gồm:

 

- Mua bán doanh nghiệp có bản chất là giao dịch mua bán tài sản theo những nguyên tắc chung, hay đó là hành vi trao đổi giữa người mua hàng nhận được quyền sở hữu hàng hóa từ người bán bằng cách trả một số tiền theo sự thỏa thuận về giá của các bên. Theo đó, bên bán doanh nghiệp phải chuyển giao một phần hoặc toàn bộ tài sản của doanh nghiệp và quyền sở hữu doanh nghiệp cho bên mua

 

- Đối tượng của quan hệ mua bán doanh nghiệp là doanh nghiệp. Đây là loại hàng hóa đặc biệt. Một tổ chức được coi là doanh nghiệp khi:

 

+ Có tài sản để hoạt động kinh doanh.

 

+ Có cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành.

 

+ Có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và điều lệ doanh nghiệp.

 

+ Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác (có giá trị như giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp).

 

- Chủ thể của hợp đồng mua bán doanh nghiệp là bên mua và bên bán doanh nghiệp.

 

- Hình thức của hợp đồng mua bán doanh nghiệp được thể hiện bằng văn bản.

 

Nội dung cơ bản trong hợp đồng mua bán doanh nghiệp

 

- Thông tin liên quan đến ngày, tháng, năm kí kết hợp đồng; Thông tin liên quan đến bên bán, bên mua doanh nghiệp (tên, địa chỉ, số tài khoản…).

 

- Đối tượng của hợp đồng mua bán doanh nghiệp: tên, địa chỉ trụ sở doanh nghiệp hoặc tên bộ phận doanh nghiệp cần bán, ngành nghề đăng ký kinh doanh.

 

- Điều khoản về giá mua bán doanh nghiệp : Doanh nghiệp cần ghi rõ tổng giá trị của hợp đồng. Doanh nghiệp cần lưu ý đồng tiền thanh toán là Việt Nam đồng, trừ một số trường hợp được Nhà nước cho phép sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam theo quy định.

 

- Thời điểm và phương thức thanh toán : Phương thức thanh toán là chuyển khoản hay tiền mặt và thời gian thanh toán cụ thể với số tiền thanh toán của từng đợt. Để đảm bảo an toàn , các bên nên yêu cầu một tổ cức uy tín có thẩm quyền thực hiện dịch vụ tài chính trung gian.Bên thứ ba này sẽ đứng ra đảm bảo bảo các bên trong hợp đồng thực hiện đúng thỏa thuận về hợp pháp.

 

- Thỏa thuận về việc kế thừa quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp được mua bán.

 

- Thỏa thuận về các điều cấm cạnh tranh.

 

- Thỏa thuận về thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, thời điểm chuyển rủi ro và thỏa thuận cụ thể về người quản lý, điều hành doanh nghiệp sau khi đã kí kết hợp đồng mua bán doanh nghiệp.

 

- Thỏa thuận về nghĩa vụ cung cấp các thông tin về doanh nghiệp mục tiêu của bên bán doanh nghiệp cho bên mua doanh nghiệp.

 

- Thỏa thuận về trách nhiệm của bên bán – bên mua doanh nghiệp trong trường hợp các bên vi phạm các thỏa thuận trong trường hợp mua bán doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật.

 

- Các thỏa thuận khác (nguyên tắc hợp tác, phương án sử dụng lao động, thời điểm có hiệu lực của hợp đồng…)

 

Tin liên quan: