Tin tức - Thẩm quyền, hồ sơ, trình tự cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

 

Thương nhân muốn thành tổng đại lý kinh doanh xăng dầu cần phải xin Giấy các nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý. Thẩm quyền, hồ sơ, trình tự cấp Giấy xác nhận được quy đinh tại Điều 17 Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu. Theo đó:

Ảnh minh họa

1. Về thẩm quyền cấp Giấy xác nhận

- Bộ Công Thương có thẩm quyền cấp mới, cấp bổ sung, sửa đổi và cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu cho thương nhân có đủ các điều kiện theo quy định và có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.

- Sở Công Thương có thẩm quyền cấp mới, cấp bổ sung, sửa đổi và cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu cho thương nhân có trụ sở chính trên địa bàn, có đủ các điều kiện theo quy định và có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

- Đối với trường hợp cấp mới Giấp xác nhận, hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (theo mẫu);

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

+ Bản sao giấy tờ chứng minh đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh;

+ Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu, có kèm theo các tài liệu chứng minh;

+ Danh sách hệ thống phân phối xăng dầu của thương nhân, có kèm theo các tài liệu chứng minh;

+ Bản gốc văn bản xác nhận của thương nhân cung cấp xăng dầu cho tổng đại lý có thời hạn tối thiểu 01 năm, trong đó ghi rõ chủng loại xăng dầu.

- Đối với trường hợp cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận:

+ Trường hợp có thay đổi các nội dung của Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu, thương nhân phải lập hồ sơ gửi về cơ quan có thẩm quyền đề nghị bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận. Hồ sơ bao gồm:

·        Đơn đề nghị cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (theo mẫu);

·        Bản gốc Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu đã được cấp;

·        Các tài liệu chứng minh yêu cầu bổ sung, sửa đổi.

- Đối với trường hợp cấp lại Giấy xác nhận:

+ Trường hợp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác, thương nhân phải lập hồ sơ gửi về cơ quan có thẩm quyền đề nghị cấp lại Giấy xác nhận. Hồ sơ bao gồm:

·        Đơn đề nghị cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (theo mẫu);

·        Bản gốc hoặc bản sao Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (nếu có).

+ Trường hợp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu hết hiệu lực thi hành, thương nhân phải lập hồ sơ như đối với trường hợp cấp mới và gửi về cơ quan có thẩm quyền trước 30 ngày trước khi Giấy xác nhận hết hiệu lực.

Giấy chứng nhẫn đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

3. Về trình tự cấp Giấy xác nhận

- Thương nhân gửi 01 bộ hồ sơ về cơ quan có thẩm quyền;

- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, cơ quan có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung;

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu. Trong trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận do không đủ điều kiện, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Về thời hạn Giấy xác nhận

- Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu có thời hạn hiệu lực là 05 năm kể từ ngày cấp mới.

5. Về thu hồi Giấy xác nhận

- Cơ quan cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu có thẩm quyền thu hồi Giấy xác nhận. Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu bị thu hồi trong các trường hợp sau:

+ Thương nhân không tiếp tục làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu;

+ Thương nhân không hoạt động kinh doanh xăng dầu trong thời gian 01 tháng trở lên;

+ Thương nhân bị phá sản theo quy định của pháp luật;

+ Thương nhân không đáp ứng một trong các điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu;

+ Thương nhân vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm quy định về bảo đảm số lượng, chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường

+ Và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan: