Tin tức - [THÔNG BÁO] Thành lập Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc TGSLAWFIRM

Ngày 06/11/2018 vừa qua Công ty Luật TNHH TGS | Newvision và Trung tâm bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc TGSLAWFIRM đã có cuộc họp làm việc, nhằm thông báo thống nhất bản Điều lệ tổ chức hoạt động, chính thức quyết định thành lập Trung tâm bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc TGSLAWFIRM trực thuộc Công ty Luật TNHH TGS | Newvision. Nội cung cụ thể như sau:
 
1. Thành lập Trung tâm bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc mang tên: Trung tâm bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc TGSLAWFIRM .
 
2. Đối tác hỗ trợ, bảo trợ pháp lý: Công ty Luật TNHH TGS | Newvision.
 
3. Nhiệm vụ - Chức năng của Trung tâm gồm:
 
- Thường xuyên cập nhật pháp luật, chủ trương, chính sách của Nhà nước liên quan đến việc bảo vệ quyền tác giả và các hoạt động, tình trạng của tác phẩm để phổ biến kịp thời đầy đủ tới các tác giả;
 
- Đại diện đăng ký bản quyền tác giả theo sự yêu cầu của tác giả;
 
- Khai thác tác phẩm qua những quyền mà tác giả ủy thác;
 
- Thực hiện cấp phép sử dụng, ký kết hợp đồng sử dụng với các chủ thể có nhu cầu sử dụng tác phẩm âm nhạc mà Trung tâm quản lý dưới sự cho phép của tác giả;
 
- Thực hiện thu tiền sử dụng tác phẩm và phân phối;
 
- Hợp tác với các tổ chức bảo vệ quyền tác giả nước ngoài nhằm tranh thủ sự hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên;
 
- Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các thành viên trước pháp luật;
 
- Trung tâm có thể hỗ trợ những người không phải là thành viên trong từng trường hợp có uỷ thác cụ thể;
 
- Thực hiện các hoạt động khác phù hợp với luật pháp, tôn chỉ, mục đích và Điều lệ hoạt động của Trung tâm.
 
4. Thông qua bản Điều lệ hoạt động của Trung tâm;
 
5. Thông qua bản Hợp đồng ủy thác quản lý và khai thác tác phẩm âm nhạc và Hợp đồng bảo mật thông tin.
 
 

Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc TGSLAWFIRM chính thức thông báo:

 
- Chính thức ra mắt Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc TGSLAWFIRM, hoạt động đúng với các quy định của pháp luật Việt Nam.
 
- Các tác giả âm nhạc đã có thể bắt đầu tham gia vào Trung tâm và ủy thác các tác phẩm âm nhạc do mình sáng tác cho Trung tâm.
 
- Thông tin truy cập tại website: https://trungtambaovequyentacgia.vn/
 

Tin liên quan: