Tin tức - Quy định chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất nhà ở

Chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở là nội dung nằm trong Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và môi trường vừa ban hành, quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

 

Theo nội dung của thông tư 37 hướng dẫn,  việc chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở để tái định cư trong trường hợp thửa đất có nhà ở bị thu hồi còn diện tích đất nông nghiệp không được công nhận là đất ở quy định tại khoản 5, Điều 6 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP.

 

Cụ thể, việc chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở để tái định cư trong trường hợp thửa đất có nhà ở bị thu hồi còn diện tích đất nông nghiệp không được công nhận là đất ở chỉ được thực hiện khi phần diện tích còn lại của thửa đất thu hồi đủ điều kiện được tách thửa theo quy định của UBND cấp tỉnh nơi có đất thu hồi.

 

Trường hợp phần diện tích còn lại của thửa đất có nhà ở bị thu hồi không đủ điều kiện được tách thửa theo quy định của UBND cấp tỉnh nơi có đất thu hồi thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi hoặc người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng phần diện tích đất còn lại theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

 

Ngoài ra, kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với phần diện tích đất còn lại trong thửa đất có nhà ở không đủ điều kiện được phép tách thửa khi Nhà nước thu hồi đất phải được thể hiện trong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

 

Thông tư 37 cũng quy định việc xác định diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi để tính hỗ trợ ổn định đời sống phải dựa trên từng quyết định thu hồi đất. Không được cộng dồn diện tích đất bị thu hồi của các quyết định thu hồi trước đó.

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/8/2014.

 

 

 

Tin liên quan: